Sanjyt Syngh یک خانه مسکونی در دهلی نو طراحی می کند

Sanjyt Syngh یک خانه مسکونی در دهلی نو طراحی می کنداین ملک که توسط فضای سبز احاطه شده است، استراحتی آرام از زندگی شهری استمنبع