SCOB Architecture and Landscape هفت “جزیره آب و هوا” سبز را در پورت ول، بارسلون ایجاد می کند

هدف این طراحی تقویت مجدد منطقه و کاهش تغییرات آب و هوایی با استفاده از “طب سوزنی شهری” است.منبع