Sordo Madaleno Arquitectos و Grupo Terraforma با غرفه پایدار در کنار آب در مکزیک نوآوری می کنند.

Sordo Madaleno Arquitectos و Grupo Terraforma با غرفه پایدار در کنار آب در مکزیک نوآوری می کنند.این طرح ترکیبی از شیوه های پایدار طراحی های مدرن استمنبع