Studio-MLA از استادیوم SoFi در منطقه هالیوود پارک لس آنجلس پرده برداری کرد

این تمرین طراحی جدید ورزشگاه را از فوریه 2021 تکمیل کرده استمنبع