SYN Architects مرکز هنری سازگار با محیط زیست را در هبی چین طراحی می کند

SYN Architects مرکز هنری سازگار با محیط زیست را در هبی چین طراحی می کنداین طرح در زمینی ساخته خواهد شد که برای آزمایش های معماری استفاده می شودمنبع