SYN Architects مرکز هنری سازگار با محیط زیست را در هبی چین طراحی می کند

این طرح در زمینی ساخته خواهد شد که برای آزمایش های معماری استفاده می شودمنبع