TAT یک مرکز مراقبت از زوال عقل بیوفیلیک در ماساچوست ایجاد می کند

دیوارهای خزه ای و باغ های سرپوشیده به طراحی درمانی ساختمان Cordwainer می افزایندمنبع