T+E+A+M فضا را با واحد مسکونی لوازم جانبی در میشیگان به حداکثر می‌رساند

T+E+A+M فضا را با واحد مسکونی لوازم جانبی در میشیگان به حداکثر می‌رسانداین اقامتگاه دارای چندین ویژگی بهره وری انرژی استمنبع