WOHA صنایع دستی Lyf One-North را با زندگی مشترک در سنگاپور ایجاد می کند

WOHA صنایع دستی Lyf One-North را با زندگی مشترک در سنگاپور ایجاد می کندهدف این پروژه جذب جوانان و استعدادهای جهانی به شرکت های فناوری محلی استمنبع