فلچر پریست قطعنامه برنامه ریزی کمک هزینه برای بازسازی خالص صفر در لندن دریافت می کند

فلچر پریست قطعنامه برنامه ریزی کمک هزینه برای بازسازی خالص صفر در لندن دریافت می کندOne Exchange Square با استفاده از تکنیک های سبز هوشمند به طور کامل بازنگری خواهد شدمنبع