فلچر پریست قطعنامه برنامه ریزی کمک هزینه برای بازسازی خالص صفر در لندن دریافت می کند

One Exchange Square با استفاده از تکنیک های سبز هوشمند به طور کامل بازنگری خواهد شدمنبع