معماران B+H با Spina O’Rourke + Partners از طرحی برای بلوک اداری مختلط در فلوریدا رونمایی کردند.

معماران B+H با Spina O’Rourke + Partners از طرحی برای بلوک اداری مختلط در فلوریدا رونمایی کردند.توسعه “Banyan & Olive” با هدف جذب بخش های مالی و فناوری به سرعت در حال گسترش است.منبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس