Perkins & Will: تغییر ساختمان های آموزشی

چگونه می‌توانید یک مرکز اتحادیه دانشجویی قدیمی را به یک فضای دارای گواهینامه LEED، پر از نور و امکانات رفاهی تبدیل کنید تا خانه‌ای دور از خانه برای دانش‌آموزان ایجاد کنید؟منبع